Artic Cluster Team - daglig leder Kunnskapsparken Helgeland

Monica Paulsen

Monica Paulsen

Arctic Cluster Team (ACT) skal være en spydspiss i bærekraftig omstilling, oppnå nullutslipp og nullavfall, skape vekst og grønne arbeidsplasser. Tyngepunktet er på Helgeland, men for klyngen er det viktig å inkludere alle relevante indsutribedrifter i nord, i tillegg til sentrale forskningsmiljø og akademia både regionalt og nasjonalt.