Electronic Coast

Besøk hjemmeside

Hvem er vi?

Electronic Coast er et nettverk av virksomheter som driver innovasjon, utvikling og produksjon av mikroelektronikk og sensorteknologi.

Nettverket har som formål å fremme og forene bransjenes ideer, kunnskap, produkter og markeder nasjonalt og internasjonalt.

Vi gjør det ved å aktivt oppfordre til, og legger til rette for, utveksling av kunnskap, erfaring og problemløsning.

Electronic Coast er et nettverk for medlemmer hvor man kan søke råd, gi innspill og få veiledning. Det være seg ved å bli satt i forbindelse med andre som kan støtte og bidra, eller tilrettelegge for fagutvikling og kompetansedeling.

Vi i Electronic Coast jobber aktivt for å fremme næringens rammevilkår både nasjonalt og internasjonalt, og sørger for informasjonsflyt som er relevant for bransjen.

Vår kjerne er i det sterke miljøet for forskning, utvikling og produksjon i gamle Vestfold, men består av aktører fra hele Norge og relevante markeder i verden.

Electronic Coast drives av dedikerte medarbeidere og engasjerte enkeltpersoner i bedrifter, forskningsmiljøer, offentlige aktører, medlemmene og start-ups. Vi samarbeider tett med andre klynger og miljøer når det er hensiktsmessig, og fremmer interessene til medlemmene eller næringene vi representerer.